งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการนิสิต การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต และจัดสวัสดิการนิสิต และงานเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ
งานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559