ค้นหาข้อมูลข่าวภายในเวบไซต์

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวนิสิต ศิษย์เก่า ข่าวศึกษาต่อ ข่าวประชุม อบรม และสัมมนา ข่าวรับสมัครงาน ประกาศ คำสั่ง ปฏิทินนัดหมาย ข่าวทั่วไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

พิธีไหว้ครูศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒTCAS63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
TCAS63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 4 ปี เปิดรับนิสิตใหม่ 315 คน

เปิดรับสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ขอเชิญส่งบทความสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี
ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)นิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAMการประชุมวิชาการระดับชาติ: ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference Proceedings) : ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงานคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 5425/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2562


แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปี 2562


หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


แบบฟอร์มบันทึกภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค้นหาข้อมูลข่าวภายในเวบไซต์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562พิธีไหว้ครูศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
TCAS63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 4 ปี เปิดรับนิสิตใหม่ 315 คนเปิดรับสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ขอเชิญส่งบทความสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์

ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี
ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

นิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM

การประชุมวิชาการระดับชาติ: ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference Proceedings) : ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 5425/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562