คณะศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 70 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียน ฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาถือเป็นจุดก่อกำเนิดคณะวิชาการศึกษา และต่อมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ การเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจำนวนมาก

ความเจริญก้าวหน้าของ วิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล – สี –นะ – คะ – ริน – วิ – โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน

คณะศึกษาศาสตร์ ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจ และตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นกำเนิดของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอก

วิสัยทัศน์
ศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และคุณธรรม

พันธกิจ
 • ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่งเสริม โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐานการวิจัย
 • บริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
 • การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
 • การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล
 • เป็นผู้นำด้านศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
 • การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา
 • การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
งานด้านโครงการ/กิจกรรม
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นรายไตรมาส
 • สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
 • จัดทำโครงการต่างๆ ของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านงบประมาณ
 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะฯ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
 • รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
 • วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสู่ภาควิชา/ศูนย์ฯ ของคณะ และรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
งานด้านบุคลากร
 • วิเคราะห์อัตรากำลัง FTES ของคณะ
 • สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของภาควิชา ตามการวิเคราะห์ค่า FTES ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณ
งานด้านอื่น ๆ
 • รวบรวมข้อมูลอาจารย์ข้าราชการไปศึกษาอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและประชุมทั้งในและต่างประเทศ
 • รวบรวมข้อมูลอาจารย์ บุคลากรไปศึกษาอบรม เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานประจำปีปริญญาตรี

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
  Bachelor of Education Program in Elementary Education (B.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
 • Bachelor of Education Program in Elementary Education (B.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (5 ปี)
  Bachelor of Education (B.Ed.)

ปริญญาโท

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา
  Master of Education Program (M.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  Master of Education Program (M.Ed.)

ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา
  Doctor of Education Program (D.Ed.)

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
  Doctor of Education Program (D.Ed.)