ค้นหาข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ดร. นฤมล ศิระวงษ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
test
ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ดร. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา

ดร. อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร. ศุภวรรรณ สัจจพิบูล
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ดร. สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

ผศ.ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ดร. รังรอง สมมิตร
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

อ. เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา

ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

อ. โอภาส สุขหวาน
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา

ผศ.ดร. อรอุมา เจริญสุข
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ดร. กัมปนาท บริบูรณ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต


ค้นหาข้อมูลบุคลากรรศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ผศ.ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาดร. นฤมล ศิระวงษ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
test


ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนดร. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาดร. อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนผศ.ดร. ศุภวรรรณ สัจจพิบูล
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาดร. สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิตผศ.ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาดร. รังรอง สมมิตร
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนอ. เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาผศ.ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาอ. โอภาส สุขหวาน
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาผศ.ดร. อรอุมา เจริญสุข
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาดร. กัมปนาท บริบูรณ์
ตำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิสูงสุด
สถาบัน
ความเชี่ยวชาญ
อีเมล์
ติดต่อ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต