งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์
ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย การทำสัญญาการวิจัย และการเผยแพร่ ผลงานการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • การเสนอบทความวิชาการลงตีพิมพ์วารสาร
 • วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
 • วารสารวิจัยทางการศึกษา มศว
 • วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา


 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการวิจัย
 • แบบฟอร์มเสนอขอความเห็นชอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • แบบฟอร์มติดตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • วารสารวิจัยทางการศึกษา มศว
 • วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
 • วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
 • ารสารบริหารการศึกษา มศว
 • วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 • วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
 • จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์์

 • ประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่วางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายพัฒนาคุณภาพประสานงาน การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  งานวิชาการ
 • จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ และการควบคุมภายใน
 • รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะ
 • อำนวยความสะดวกและประสานงานในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์
 • จัดทำรายงานคุณภาพด้านต่างๆ
 • ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 • งานสนับสนุนวิชาการ
 • ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประสานงานการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสื่อเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินกิจกรรม การประหยัดพลังงาน, การบริหารแบบลีน, การควบคุมภายใน ตามแนวทางของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัย

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 • เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
 • Baldridge Education criteria
 • TQA Criteria 2559-2560
 • PPT TQA 2017 Criteria

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • แผนพัฒนาคุณภาพ
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายงานผลการประเมินตนเอง (AS3)
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560